Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa wolontariacka

Z Księga Dobrych Praktyk

O umowie: Poniższa umowa stanowi jedynie przykład zapisów jakie mogą się pojawić. Jednocześnie jest to wzór przewidujący współpracę w biurze jako stałego współpracownika, co za tym idzie wzięcie przez wolontariusza na siebie szeregu obowiązków w zakresie obiegu dokumentów i codziennego funkcjonowania w organizacji. Zapewnia się jednak wolontariuszowi w związku z tym możliwość pracy w biurze, w tym otrzymania adresu mailowego i korzystania z infrastruktury technicznej. Umowa ta zakłada zrzeczenie się przez wolontariusza uprawnienia ustawowego do zwrotu kosztów podróży oraz diet.

Uwaga: Prosimy pamiętać o potrzebie ścisłego zaznajomienia się i dopasowania zapisów umowy do konkretnej sytuacji w przypadku ewentualnego posiłkowania się poniższym projektem.

Spis treści

część wstępna - oznaczenie stron

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOLONTARYSTYCZNEJ nr UPW/2012/00

W dniu 1/06/2012 w .............. pomiędzy Fundacją/Stowarzyszeniem XXXX (zwaną dalej Korzystającym), reprezentowaną przez ............. (członka Zarządu), a ............, zamieszkałym(-ą) w .................., ul. .............. (zwaną dalej Wolontariuszką) zawarta została umowa wolontariacka, następującej treści:

oznaczenie przedmiotu umowy

§1

1. Strony zawierają umowę o współpracy wolontariackiej (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w zakresie: współpracy merytorycznej w biurze. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.08.2012 r. do 1.11.2012 r. 3. Wolontariuszka oświadcza, że zdaje sobie sprawę z nieodpłatnego charakteru świadczonych przez siebie usług na rzecz Korzystającego na podstawie niniejszej umowy.

uszczegółowienie zobowiązań stron umowy

§2

1. Wolontariuszka zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy z par. 1 ust. 1: współpracować przy realizacji działalności statutowej Korzystającego w zakresie ...................., w szczególności poprzez przygotowywanie projektów pism, przygotowywaniu roboczych analiz i omówień zadanych problemów, zbieraniu, opracowywaniu i przygotowywaniu zestawień informacji i danych, przestrzegania i realizacji procedur i zasad w szczególności w zakresie rejestracji i obiegu dokumentacji obowiązujących u Korzystającego.

2. Opiekunem w realizacji umowy ze strony Korzystającego jest ................ W ramach realizacji umowy wolontariuszka będzie uzgadniała konkretne zadania z pozostałymi członkami zespołu biura lub zarządu Korzystającego w zależności od ilości już wziętych do realizacji.

3. Wolontariuszka będzie realizować swoje świadczenia na rzecz Korzystającego w skali od 6 do 12 godzin tygodniowo w biurze Korzystającego w dniach i godzinach uzgadnianych z Opiekunem w celu zapewnienia lepszej komunikacji z zespołem biura, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu może wykonywać umowę poza biurem Korzystającego.

4. Wolontariuszka realizuje świadczenia samodzielnie, jednak Korzystający zapewnia jej możliwość korzystania z komputera z podłączeniem do sieci internet, telefonu służbowego w biurze Korzystającego oraz udziela wyjaśnień i wsparcia merytorycznego. Wolontariuszka może wysyłać pisma w imieniu Korzystającego jedynie po wcześniejszym zaakceptowaniu pisma lub wniosku przez członka Zarządu Korzystającego lub koordynatora projektu w sprawie dotyczącej tego projektu.

5. Korzystający przydzieli Wolontariuszce adres mailowy w domenie ........., w tym możliwość korzystania z kalendarza i edysku (bez praw dostępu do dokumentacji w zakresie .....................).

6. Wolontariuszka w okresie realizacji umowy może zgłaszać się na zewnętrzne szkolenia powołując się na współpracę z Korzystającym, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu na liście mailingowej biuro@............

7. Wolontariuszka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i ochrony wszelkich danych o osobach trzecich, do jakich mogłaby mieć dostęp w okresie trwania i w związku z wykonywaniem umowy.

postanowienia informacyjne oraz dotyczące kosztów

§3

1. Korzystający poinformował Wolontariuszkę o przysługujących jej prawach i obowiązkach oraz zasadach BHP, w szczególności Wolontariuszce przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, i zapewnia zgodne z nimi warunki.

2. W zakresie w jakim Wolontariuszka zrezygnuje z korzystania z wsparcia Korzystającego z par. 2 ust. 4 lub nie będzie wykonywać świadczeń w biurze zgodnie z par. 2 ust. 3, Wolontariuszka zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki z wykorzystaniem zasobów własnych i na własny koszt.

3. Wolontariuszka zwalnia Korzystającego z całości obowiązków z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

postanowienia końcowe

§4

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadkach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:

Korzystający


Wolontariuszka

Osobiste