Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Umowa prowadzenia księgi rachunkowej

Z Dobre Standardy PZS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poniżej przedstawiamy przykładową umowę Rachunkowości biurem rachunkowych z zapisem o reprezentowaniu organizacji przez organami podatkowymi:


UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI RACHUNKOWEJ


Zawarta w dniu ……………………….. roku w Krakowie: ……………………………………………………………………. reprezentowaną przez: …………………………….. zwanym Zleceniodawcą, a ………………………………………………………………… reprezentowanym przez:. …………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.


§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i podejmuje się na rzecz Zleceniodawcy świadczenia usług, polegających na stałej, kompleksowej obsłudze księgowej Zleceniodawcy, jako podmiotu prowadzącego działalność statutową i gospodarczą, zobowiązanego do prowadzenia księgi rachunkowej.

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania (Dz. U. z 1998 r., Nr 114, poz. 734 z późn. zm.).

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego, bezbłędnego i bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych na ogólnych zasadach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem najwyższej staranności. Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:


a)Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgi.

b) Podsumowaniu każdego miesiąca.

c) Zamknięcie ksiąg rachunkowych po zakończeniu roku obrotowego.

d) Sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Zleceniodawcy z podziałem na działalność statutową i pozostałą.

e) Wyliczanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz VAT, zgodnych ze stanem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

f) Przekazywania dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania Zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie niniejszej Umowy, uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa.

g) Utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Skarbowym oraz ZUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy na podstawie upoważnienia.


§ 3

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wpisy dokonywane w Księgach Rachunkowych, przez osoby nie będące pracownikami Zleceniobiorcy. b) szkody powstałe w następstwie uznania sposobu rozliczeń, zapisów i księgowań w Księgach Rachunkowych przez Zleceniobiorcę za nieprawidłowe, o ile pozostawały one w zgodzie z obowiązującymi przepisami lub z ich interpretacją kompetentnych organów Administracji Państwowej lub Władzy Państwowej.


§ 4

Zleceniodawca zobowiązany jest do: a) dostarczenia wszystkich dokumentów źródłowych, potrzebnych do wywiązania się Zleceniobiorcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nie później niż do dnia 10 następnego po miesiącu, którego dotyczy okres obrachunkowy (okresem obrachunkowym jest jeden miesiąc). b) poinformować Zleceniobiorcę w formie pisemnej o wszelkich istotnych zmianach dotyczących prowadzonej przez niego działalności w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia, jeżeli mają one wpływ na usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę.


§ 5

Dokumentacja po wprowadzeniu zostaje w siedzibie Zleceniobiorcy.


§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, iż od dnia zawarcia niniejszej Umowy przejmuje odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej.


§ 7

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego przekazywania danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonywać zapisów, aktualizacji i innych czynności związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy niezwłocznie po otrzymaniu stosownych danych i informacji stanowiących podstawę dokonania określonych czynności w terminach przewidzianych w przepisach prawa lub wynikających z niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego dokonywania zapisów i aktualizacji w księgach podatkowych Zleceniodawcy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania danych i informacji stanowiących podstawę dokonania zapisów i aktualizacji.


§ 8

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Zleceniodawcy, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

3. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową.

4. Zleceniobiorca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zleceniodawcy przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, wbrew postanowieniom niniejszej Umowy. Za działania i zaniechania osób trzecich, którymi Zleceniobiorca posługuje się przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zleceniobiorca odpowiada jak za własne.


§ 9

1. Wszelkie dokumenty, dane oraz informacje, związane z wykonywaniem Umowy, przechowywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy, w tym na elektronicznych nośnikach informacji.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na każde żądanie Zleceniodawcy, udostępnić mu lub osobom przez niego upoważnionym, wszelkie dokumenty i informacje związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, a w szczególności zapewni dostępność ksiąg, dokumentów i informacji do badania przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej.


§ 10

Zleceniobiorca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Zleceniobiorcę obciąża w pełnej wysokości obowiązek zapłaty wszelkich kar i odsetek, w tym w szczególności z tytułu zaległości podatkowych, odszkodowań i innych należności wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba ze szkoda nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.


§ 11

1. Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie za świadczone usługi. Wynagrodzenie w kwocie ……… zł netto. Słownie: …………… złotych, plus podatek 23 % VAT (2000,00 brutto) płatne przelewem na rachunek Zleceniobiorcy do dnia wyznaczonego fakturą. Faktury wystawiane będą do dnia wysyłania informacji do urzędu skarbowego z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie występuje podatek do dnia 20 następnego miesiąca którego rozliczenie dotyczy.

2. W przypadku zwłoki z płatnością będą naliczane i egzekwowane odsetki za zwłokę.


§ 12

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może zostać rozwiązana za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie, z zachowaniem wszelkich praw w tym prawa do wynagrodzenia.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę bądź Zleceniodawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, zarówno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.


§ 13

W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w § 12 ust.3 Zleceniobiorca jest obowiązany dalej wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki jeszcze przez 30 dni, a w szczególności: 1. dokonać wszystkich czynności i rozliczeń miesięcznych za bieżący okres rozliczeniowy,

2. dokonać wszelkich niezbędnych rozliczeń, sporządzenia sprawozdań, deklaracji oraz wykonania innych czynności związanych z zakończeniem roku obrotowego, na żądanie Zleceniodawcy, w sytuacji, gdy rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim miesiącu roku obrachunkowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


§ 14

1. Z chwilą rozwiązania Umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich ksiąg, dokumentów, danych i informacji, a także wszelkich kopii, odpisów, zapisów na elektronicznych nośnikach informacji, znajdujących się w jego posiadaniu, jakie Zleceniobiorca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie obowiązywania niniejszej Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania. 2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien zostać wypełniony przez Zleceniobiorcę po rozwiązaniu Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozliczenia się przez Zleceniodawcę, bądź pisemnego przyrzeczenia spłaty należnych kwot Zleceniobiorcy.


§ 15

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

2. Przesłanie wszelkiej korespondencji, zawiadomień i informacji na adres wskazany w ust. 1 jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem drugiej stronie.


§ 16

1. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych jest płatne wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie od stycznia 2013 roku.

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny jednostkowej za usługę, o procentowy Wskaźnik Inflacji ogłaszanych przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Jednak nie częściej niż co 6 miesięcy, wówczas w następnym miesiącu wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu.


§ 17

W wypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy z warunków, określonych w Umowie dotyczących warunków płatności, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywania usług do dnia uregulowania należności przez Zleceniodawcę.


§ 18

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.


Zleceniodawca

Zleceniobiorca