Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Z Księga Dobrych Praktyk

Spis treści

Kto może złożyć wypowiedzenie?

Umowę wypowiedzieć może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wypowiedzenie musi jednak zostać dokonane w formie pisemnej – w przeciwnym razie nie wywoła ono żadnych skutków prawnych. Stosunek pracy w tej sytuacji ulegnie rozwiązaniu po upływie ściśle określonego w przepisach prawa okresu wypowiedzenia.


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dotyczy tylko niektórych rodzajów umów:

 • umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • umowy o pracę na okres próbny,
 • umowy o pracę na czas określony - tylko wyjątkowo w przypadku spełnienia dwóch dodatkowych warunków jednocześnie, a mianowicie:
 • umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • w umowie zawarto możliwość rozwiązania w takim trybie.


Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej. Jeśli wypowiedzenie składa pracodawca, w jego treści musi znaleźć się:

 • oznaczenie pracownika
 • oznaczenie pracodawcy
 • data sporządzenia wypowiedzenia
 • oznaczenie wypowiadanej umowy o pracę (dzień zawarcia)
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
 • informacja o prawie odwołania się do sądu
 • w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony – także przyczyna wypowiedzenia.


Pracownikowi należy wskazać konkretnie powód zwolnienia, musi być on dla niego jasny i zrozumiały. Prawo nie podaje zamkniętego katalogu przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Przyjmuje się, iż w szczególności mogą to być niespełnienie oczekiwań pracodawcy, co do jakości wykonywanej pracy, utrata zaufania przez pracodawcę, brak odpowiednich kwalifikacji osobistych (np. brak umiejętności pracy w zespole). Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę jedynie z przyczyn nie leżących po jego stronie ma prawo do odprawy.


Wypowiedzenie nie musi ono żadnych wymagań formalnych, poza formą pisemną. Warto jednak zawrzeć w nim następujące informacje:

 • oznaczenie pracownika
 • oznaczenie pracodawcy
 • data sporządzenia wypowiedzenia
 • oznaczenie wypowiadanej umowy o pracę (dzień zawarcia)
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

Wśród elementów procedury rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem, pojawia się również konieczność zawiadomienia związku zawodowego, do którego należy pracownik. Zdając sobie jednak sprawę ze specyfiki organizacji pozarządowych pominięto ten element jako nieistotny.


Okresy wypowiedzenia

Wypowiedziana umowa nie ulega rozwiązaniu od razu, a dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy.


Dni wolne na poszukiwanie pracy

Jeśli wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Za te dni przysługuje wynagrodzenie. Gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni.


Okresy wypowiedzenia według poszczególnych rodzajów umów o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat


Podkreślić należy, iż długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u "danego", czyli jednego i tego samego pracodawcy, przy czym do okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy liczą się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeśli były podzielone przerwami.

Po dokonaniu wypowiedzenia, strony umowy o pracę mogą zgodnie skrócić okres wypowiedzenia. Jest to jednak możliwe tylko za porozumieniem stron i tylko po dokonaniu wypowiedzenia.


Umowa o pracę na okres próbny

 • 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
 • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).


Umowa o pracę na czas określony

Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko, gdy w umowie przewidziano możliwość wypowiedzenia, a umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi wtedy 2 tygodnie.


Ograniczenia możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę

W przypadku określonych kategorii pracowników, prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę jest co do zasady wyłączone. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, chyba że - pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;


Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży i korzystającej z urlopu macierzyńskiego w okresie od zawiadomienia pracodawcy o stanie ciąży do końca urlopu macierzyńskiego, chyba że zakład pracy zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Podobna sytuacja występuje w przypadku pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu chyba, że zostanie organizacja zostanie postawiona w stan upadłości lub likwidacji.


Wypowiedzenie nie może być zastosowane w przypadku pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym lub z innego powodu nieobecnego w pracy, gdy ta nieobecność jest usprawiedliwiona, jeżeli nie upłynął okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.


Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który jest radnym rady gminy bez zgody rady gminy, której jest członkiem. Nie można też wypowiedzieć umowy o pracę radcy prawnemu, prowadzącemu obsługę prawną w ramach stosunku pracy bez uprzedniego zasięgnięcia opinii rady okręgowej izby radców prawnych, przy czym opinia ta nie jest wiążąca dla pracodawcy.


Zobacz też

Osobiste