Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Rachunek wyników-wzór

Z Dobre Standardy PZS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni okres Kwota za bieżący rok obrotowy
1 2 3 4
A Przychody z działalności statutowej 0,00 0,00
I Składki brutto określone statutem
II Inne przychody określone statutem 0,00 0,00
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
3 Pozostałe przychody określone statutem
B Koszty realizacji działań statutowych 0,00 0,00
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 0,00 0,00
D Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 0,00 0,00
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 0,00 0,00
J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I Nadwyżka przychodów nad kosztami- wielkość dodatnia
II Nadwyżka kosztów nad przychodami - wielkość ujemna
K Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00 0,00
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)


Data sporządzenia:

Podpisy

Zobacz też