Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Pranie pieniędzy - obowiązki NGO

Z Dobre Standardy PZS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa finansowego

Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa finansowego to dokument, który winien zostać przyjęty w każdej organizacji, która podlega obowiązkom opisanym w ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Polityka ta określa zasady

 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • rejestracji przeprowadzanych transakcji,
 • analizy i oceny ryzyka przeprowadzanych transakcji,
 • przekazywania informacji o przeprowadzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych na zlecenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy.

Polityka ta winna zostać przyjęta jako wiążący akt wewnętrzny, tj. np. uchwała zarządu, przy czym forma jej przyjęcia nie jest określona ustawą. Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników organizacji i inne osoby obsługujące transakcje w ramach organizacji.

Przeprowadzanie transakcji

Transakcja to wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przekazy pieniężne, kupno i sprzedaż wartości dewizowych,  przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały. Innymi słowy – transakcją jest każda operacja mająca za przedmiot jakiekolwiek wartości majątkowe.


Jednak głównym przedmiotem kontroli, o jakiej mowa w ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są same transakcje, ale ich przeprowadzanie.

Przeprowadzenie transakcji to wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta.


Przeprowadzanie transakcji jest przedmiotem wymienionych w ustawie obowiązków rejestracji przeprowadzanych transakcji, analizy i oceny ryzyka przeprowadzanych transakcji i przekazywania oraz przechowywania informacji o przeprowadzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


Nie są zatem rejestrowane transakcje, których organizacja jest stroną, ale te które organizacja przeprowadza, tzn. te, w których organizacja jest pośrednikiem w przekazywaniu wartości majątkowych między nadawcą a beneficjentem.


Dla przykładu – obowiązek rejestracji nie dotyczy przelewów, których adresatem i beneficjentem jest organizacja, ale obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy organizacja otrzymała przelew przychodzący jako organizacja koordynująca projekt, aby z środków uzyskanych z tego przelewu dokonywać wypłat gotówkowych na rzecz innych organizacji – podwykonawców. Przeprowadzaniem transakcji nie będzie zaś sytuacja, gdy organizacja w podobnej sytuacji dokona przelewu na rzecz innych organizacji – podwykonawców. Wówczas transakcje przeprowadza bank wykonujący przelew i na tymże banku ciążą obowiązki dotyczące tej transakcji, a wynikające ustawy.


Tak więc obowiązki wynikające z ustawy ciążą nie na stronach transakcji, ale na wykonujących tą transakcje pośrednikach. Wyjątkiem jest jedynie transakcja dokonywana w gotówce – wówczas obowiązki ciążą na obu jej stronach.


Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego nakłada art. 8b ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Środki te polegają na identyfikowaniu stron przeprowadzanej transakcji. Identyfikacja ta odbywa się za pomocą weryfikacji ich tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

Zakres ich stosowania zależny jest od oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szczegółowy sposób identyfikacji stron transakcji ustalany jest przez osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy, przy uwzględnieniu wiedzy nabytej w czasie szkoleń organizowanych prze Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


Identyfikacja obejmuje:

 • w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
 • w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;

w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przeprowadzanych transakcji oraz transakcji dokonywanych w gotówce.


Rejestracja przeprowadzanych transakcji

Obowiązek rejestracji przeprowadzonych transakcji polega na prowadzeniu rejestru obejmującego przeprowadzone transakcje, których wartość przekracza równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, a także transakcje, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na ich wartość i charakter.

To, czy okoliczności wskazują, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, określa osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy, przy uwzględnieniu wiedzy nabytej w czasie szkoleń organizowanych prze Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Rejestr prowadzony jest w formie szczegółowo określonej przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1210). Może on być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej.


Obowiązek rejestrowania transakcji nie dotyczy:

 • przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy,
 • transakcji związanych z gospodarką własną Fundacji,
 • transakcji w których Kontrahent jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego,
 • transakcji z organami administracji rządowej, organami samorządu, terytorialnego oraz organami egzekucyjnymi.

Rejestr transakcji, jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.


Analiza i ocena ryzyka przeprowadzanych transakcji

Organizacje zobowiązane prowadzą bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. Wyniki analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej. Wyniki analiz przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone. Analiza prowadzona jest osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przy dokonywaniu analizy w celu określenia wysokości ryzyka uwzględnić należy w szczególności następujące kryteria:

 • ekonomiczne - polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • geograficzne - polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • przedmiotowe - polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
 • behawioralne - polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta.

Na podstawie tej analizy dokonuje się oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


Przekazywanie informacji o przeprowadzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informację o zarejestrowanych transakcjach przekazywane są Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od końca każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku zaś transakcji, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, informacje te przekazywane są bezzwłocznie. Informacje te przyjmują postaci karty transakcji z prowadzonego przez organizacje rejestru transakcji.

Informacje o transakcjach powinny zawierać w szczególności następujące dane:

 • datę przeprowadzenia transakcji,
 • dane identyfikacyjne stron transakcji
 • kwotę, walutę i rodzaj transakcji;
 • numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków;
 • uzasadnienie uznania, ze okoliczności wskazują, iż transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o takiej transakcji.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie precyzuje co zrobić, jeśli w danym miesiącu nie zarejestrowano żadnych transakcji. Przyjąć jednak należy, iż w takiej sytuacji należy poinformować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o niezarejestrowaniu żadnej transakcji.


Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrożenie wartości majątkowych na zlecenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

W przypadku, gdy organizacja otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, ma przeprowadzić transakcję lub posiądzie informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa finansowania terroryzmu albo prania pieniędzy, niezwłocznie zawiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przekazując wszystkie posiadane dane wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji.

Jeśli organizacja nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję. Zatem obowiązek przesłania tej informacji ciąży na organizacji nawet wtedy, gdy jest jedynie beneficjentem transakcji, a nie przeprowadza jej. Jeżeli zawiadomienia, nie można dokonać przed wykonaniem albo podczas wykonywania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, organizacja przekazuje informację o transakcji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, podając przyczyny braku wcześniejszego zawiadomienia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej może przekazać organizacji pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania od niej zawiadomienia, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Ponadto organizacja zobowiązana jest do zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, należących do osób i podmiotów znajdujących się na listach publikowanych przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia oraz listach publikowanych przez instytucje międzynarodowe.

Biorąc jednak pod uwagę zakres działania organizacji pozarządowych, istnieje znikome prawdopodobieństwo, by środki należące do tych osób lub podmiotów znalazły się w dyspozycji organizacji pozarządowej.


Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy

Każda organizacja winna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie określono sposobu wyznaczenia tej osoby ani jej statusu w organizacji. Osoba ta wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, prowadzi szkolenia pracowników zaangażowanych w przeprowadzanie transakcji i sama ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zobacz też: